דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כיצד מתבצע הפינוי

 

תהליך פינוי המוקשים בישראל כולל תכנון פרטני ומדויק, הגדרת דרישות מתאימות ומיטביות, פינוי מפוקח ומבוקר ברמת סמך מקסימאלית וזיכוי השטח הממוקש לרווחת התושבים. ההחלטה בדבר יציאה לתכנון פרויקט פינוי מגיעה לאחר הצבת השטח בסדר העדיפויות הלאומי ואישור התוכנית הרב שנתית על ידי השר.

 

תהליך הפינוי בכללותו בנוי מהשלבים הבאים:

 

תכנון הפרויקט והכנת הדרישות לפינוי
לאחר קבלת ההחלטה בדבר יציאה לתכנון פינוי באזור המכיל שטחים ממוקשים, מתחיל תהליך הכנת הפרויקט. התהליך מתבצע על ידי עובדים מקצועיים ברשות והוא כולל חקר אודות הסביבה במקום, ייעוד הקרקע, בעלות, השפעות סביבתיות, אירועים מן העבר ועוד. תהליך זה מתבצע בסיוע ובשיתוף פעולה עם גורמים להם יש נגיעה לאזור כגון המועצה האזורית, רכזי חקלאות, רשות שמורות הטבע, רשות העתיקות, בעלי קרקעות סמוכים, תושבים ותיקים, גורמים ברשויות התכנון האזוריות והארציות ועוד.

במקביל לתהליך חקר הסביבה מתבצע סקר של מאפייני השטח הממוקש, תוך שימוש במידע הקיים בצה"ל, תצלומי אויר מתקופות שונות, מפות שלל ועוד. לעיטים נדרשת הרשות לבצע כניסה פיזית אל תוך השטח הממוקש כדי להביא נתונים אודות סוגי המוקשים ומיקומם, מאפייני קרקע ודברים נוספים העונים להגדרת המושג "הסקר הטכני". לצידו של הסקר הטכני מבצעת הרשות צילום אוויר מחודש ומדידה מדויקת של מידות השטחים הממוקשים (מודד מוסמך מאשר).

לאחר השלמת הסקר הסביבתי והסקר הטכני מתמקד מהאחראי על המרכז בכתיבת הדרישות המקצועיות לפינוי השטח ולפיקוח על פינויו. הדרישות המקצועיות מגדירות כיצד, היכן תחת אילו תנאים צריך להתבצע הפינוי, מהי מידת הבקרה ומה הדרישות מהחברה המפקחת. מדרישות אלה מתחיל המפקח להרכיב את הפרק המקצועי של מכרז הפינוי ומכרז הפיקוח על הפרויקט יש להדגיש כי האפיון המקצועי יכלול שיטות ולא פירוט תרגולות. לאורך תהליך התכנון וההכנות ובסיום כתיבת הדרישות המקצועיות מציג מפקח הרשות את הנתונים למנהל חטיבת התכנון והביצוע וכן למנהל הרשות.

 

התקשרות עם חברת הפינוי, חברת הפיקוח וההכנות לביצוע
לאחר השלמת כתיבתו הפרק המקצועי במכרזים, נערכים ברשות לפינוי מוקשים כל שאר חלקי המכרז על ידי ר' תחום התקשרויות והיועץ המשפטי. בסיום עריכת מסמכי המכרז ולאחר אישור הנהלת הרשות מועבר התיק למנהל הרכש במשרד הביטחון המשלב את דרישות המרכז ועל פי נהלי המשרד ופירסומו. מנהל הרכש במשר הביטחון הוא הגורם המנהל את ההתקשרות לאור דרישות הרשות.

באתר הספקים מתפרסמים שני מכרזים שונים לגבי אותו הפרויקט. מכרז אחד לפינוי ומכרז שני לפיקוח. פרטים לגבי תנאי ההשתתפות מופיעים בדף מידע לספקים שבאתר.

ההליך המכרזי אורך כארבעה חודשים, כולל סיור שטח למשתתפים, מענה לשאלות, פגש ספקים ועוד. לאחר הגשת ההצעות בוחרת ועדת המכרזים במנהל הרכש את החברה עם ההצעה הטובה ביותר ומודיעה לרשות על זכייתה. לאחר זכיית החברה והיערכותה לחתימת ההסכם מתחיל תהליך הכנות של החברה עם הרשות. לתהליך זה מצטרפת גם חברת הפיקוח הזוכה ולמעשה מתחיל תהליך "משולש" של תכנון והכנות לקראת ביצוע הפרויקט אשר אורכו כשלושה חודשים. ההכנות לביצוע כוללות מופעים של אישורי תוכניות, ביצוע מבחני קבלה לאמצעים, אישור עובדים ופעולות רבות נוספות. לאחר קביעת לוחות הזמנים מתבצעים תיאומים עם הגורמים הסמוכים לשטח הפינוי ועם צה"ל בנושא מתן היתר לעבודה בשטח צבאי סגור.

 

פינוי השטחים הממוקשים וזיכוי השטח
הפינוי מתבצע בשיטות שונות, הן על ידי אדם והן על ידי מכונות. ישנם מקומות בהם ניתן להרים שכבות קרקע שלמות ולהעביר אותן תהליך של ניפוי וגריסה. מצד שני, ישנם מקומות בהן לא ניתן לטפל במוקשים בשיטה המכאנית, אם עקב סוג הקרקע ואם בגלל הנזק שהם עלולים להסב למכונה. השיקול המרכזי הוא פינוי כל המוקשים והשארים המסוכנים מתוך השטח. אין כיום מכונה מסוגלת לאתר ולטפל בכל סוגי המוקשים בכל סוגי הקרקע ולכן במקומות רבים איתור וטיפול על ידי אדם מיומן הוא המתאים ביותר.

ישנם שטחים ברמת סיכון X בו חברת הפינוי מבצעת פעולות מסוג Y תחת בקרה פנימית ובקרתה של חברת הפיקוח ברמה ובתדירות Z וכך הלאה. השטח הממוקש מכיל לעיטים שטחים שונים במצבים שונים המכילים מוקשים שונים ואף כאלה שאולי אינם מכילים מוקשים כלל. לכל מתאר מותאמת שיטה ובקרה שונים. הגדרות כלליות לגבי אופן הטיפול בשטחים שונים ניתן למצוא בהוראות השונות של המפרט הלאומי בעוד ההגדרות הספציפיות תמיד יירשמו לחברות בתיקי המכרזים לפרויקט.

גודלו של פרויקט יכול להגיע גם למעל -2000 דונם כולל הפעלת אופציות.

 החברות פועלות באתר הפינוי לאור יום בלבד. לכל חברה מבנה של בעלי תפקידים כפי שמוגדר במפרט הלאומי. אתר הפינוי מחולק לחלקות פינוי בגודל של כ-50 דונם כל אחת. בסיום כל פעולות הפינוי כנדרש ולאחר הצלחתה של בקרת האיכות מבצעת חברת הפיקוח דגימת קרקע על פי התקן הבינלאומי בכל חלקה וחלקה. במידה והתהליך עבר בצורה תקינה חותמות חברת הפינוי, חברת הפיקוח והרשות בדבר זיכוי החלקה.

 

פניה לשחרור השטח למטרות אזרחיות
לאחר זיכוי כל החלקות והשלמת כל התיעוד והמסמכים הנדרשים מכריזה הרשות כי השטח פנוי ממוקשים. לאחר הכרזתו כפנוי ממוקשים פונה הרשות למפקד הצבאי לשם הסרת צו הסגירה החל על השטח והחזרתו לבעליו החוקיים. על פי החוק לפינוי מוקשים תשע"א, בקבלת כל מסמכי הפינוי הנדרשים אחריותו של המפקד הצבאי להסיר את הגדרות המקיפות את השטח. הרשות ממשיכה במעקב אחר תהליכי השחרור עד להשלמתם על ידי הגורמים האחראים.